Psncenter บริการครบวงจรเรื่อง เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สี ขายส่ง ปลีก เช่า 0-2328-8968-9,087-992-3372,092-259-8143

FUJI XEROX DC-V3060

฿0.00
เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ FUJI XEROX DC-V3060 รุ่นใหม่ ความเร็ว 30 แผ่น/นาที
  • หมวดหมู่ : เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ใหม่
  • รหัสสินค้า : 000127

รายละเอียดสินค้า FUJI XEROX DC-V3060

Model
DC-V 2060
DC-V 3060
DC-V 3065
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร
25 หน้าต่อนาที
30 หน้าต่อนาที
35 หน้าต่อนาที
ระบบการทาภาพ
ความละเอียดในการทาภาพ
เวลาในการอุ่นเครื่อง
เวลาในการทาสาเนาแผ่นแรก
ปริมาณต้นฉบับบนถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ
การถ่ายเอกสารต่อเนื่อง
ระบบการอ่านต้นฉบับ
ระบบการย่อ-ขยาย
หน้าจอสีระบบสัมผัส
2 Sides Copying
2 Sides to 1 Side or 1 Side to 2 Sides
Image Shift
Copy Quality
Edge Erase
Auto Center
Image Rotation
Page Per Side / Multiple Up
Collate
Mix Sized Original
Book Copying
Booklet Creation
Transparency Seperators
Auto Tray Switching
Cover
Build Job
Invert Image
Form Overlay
Repeat Image
Poster
Sample Job
Background Suppression
Watermark
ID Card Copying
ปรับคุณภาพของสาเนาจากต้นฉบับที่มีสีพื้น ให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้น
เลือกแทรกข้อความ หมายเลขเครื่อง วันที่ เวลา ได้โดยสร้างเป็นลายน้าของเอกสาร
สามารถถ่ายเอกสารหน้า-หลังของบัตรให้อยู่ในสาเนาหน้าเดียว โดยไม่ต้องกลับกระดาษ
ความสามารถในการทาสาเนา (ถ่ายเอกสาร)
ถ่ายสาเนากลับด้านและเป็นสีตรงกันข้าม
สามารถทาสาเนาต้นฉบับเป็นแบบฟอร์มและรวมกับต้นฉบับอีกแผ่นเพื่อทาสาเนาออกมาพร้อมกัน
ทาสาเนาหลายๆภาพซ้ากันได้ในกระดาษแผ่นเดียว
ถ่ายเอกสารเพื่อจัดทาเป็น Poster โดยมีการขยายตั้งแต่ A2-A0
ถ่ายเอกสารหลายชุด แต่จะออกมาชุดแรกก่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และจึงทาสาเนาชุดที่เหลือ
ทาสาเนาเป็นรูปเล่ม หนังสือ โดยจัดเรียงหน้าอัตโนมัติ
ทาสาเนาลงบนแผ่นใสพร้อมกระดาษแทรก
เลือกถาดกระดาษให้อัตโนมัติ เมื่อกระดาษหมด ขณะถ่ายเอกสาร
ทาปกหน้า - หลัง ของสาเนา โดยสามารถกาหนดกระดาษได้
สามารถกาหนดหลาย Function ในเอกสารต้นฉบับชุดเดียวกัน
กลับทิศทางต้นฉบับอัตโนมัติ
รวมต้นฉบับหลายๆแผ่นให้อยู่ในแผ่นเดียว (2 up, 4 up, 8 up)
สามารถจัดและเรียงชุดสาเนาอัตโนมัติถึง 999 ชุด
ถ่ายเอกสารต้นฉบับหลายขนาดได้ในครั้งเดียว
แยกสาเนาเป็น 2 แผ่นจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือ
ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 1 หน้าเป็น 2 หน้า และจาก 2 หน้าเหลือ 1 หน้า
เลื่อนขอบสาเนาได้ทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่ 0-50 มม.
เลือกชนิดของต้นฉบับให้เหมาะสม ทั้งหมด 4 แบบ (Text, Photo, Text&Photo,Map)
ลบขอบสาเนาทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งสันกลาง 0-50 มม.
ถ่ายเอกสารโดยให้สาเนาอยู่ตรงกลางอัตโนมัติ
รองรับกระดาษต้นฉบับแบบ 2 หน้า 50-128 แกรม
ถาดปกติ 60-256 แกรม
ถาดป้อนกระดาษBypass 60-216 แกรม
ขนาด 7 นิ้ว สามารถปรับแต่งความสว่างได้
ถ่ายเอกสาร 2 หน้า
DocuCentre - V2060/ 3060/ 3065
คุณสมบัติหลักของเครื่อง
ดิจิตอล ทาภาพด้วยระบบLED
สูงสุด 1200x1200 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
32 วินาที หรือน้อยกว่า, 22 วินาที หรือน้อยกว่า ถ้าเปิดเครื่องอยู่
4.5 วินาที
Standard Memory 4 GB
Harddisk 160 GB
ถาดกระดาษด้านหน้ามาตรฐาน 3 ถาด บรรจุถาดละ 500 แผ่น
ถาดป้อนกระดาษด้วยมือ บรรจุ 96 แผ่น
หน่วยความจามาตรฐาน ประกอบด้วย
การบรรจุกระดาษ
การรองรับกระดาษต้นฉบับ
การรองรับกระดาษสาเนา
110 แผ่น
999 แผ่น
One Time Scan อ่านต้นฉบับครั้งเดียวทาสาเนาหลายชุด
25-400% สามารถเลือกระดับได้ทีละ 1 %
รองรับกระดาษต้นฉบับหน้าเดียว 38-128 แกรม
ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร
25 หน้าต่อนาที
30 หน้าต่อนาที
35 หน้าต่อนาที
ความละเอียดในการพิมพ์เอกสาร
Windows® 10
Windows Server® 2008 R2
Windows® 8.1
Windows Server® 2008
Windows® 8
Windows Server® 2003
Windows® 7
Windows Vista®
รองรับทั้ง 32 และ 64 bit
Windows Server® 2012 R2
ระบบ Network
Protocol
Fonts
Email Printing
Pages Per Sheet
2 Sides Print
Secure Print
Sample Print
Delayed Print
Store in Remote Folder
Private Charge Print
Print Lock Out Duration
Booklet Creation Print
Batch Print
Poster
Direct Printing
CentreWare Internet Service
Watermarks
Creat Backgroung Form
Air Print
OS X 10.10 / 10.9 / 10.8 / X 10.7 / 10.6 / 10.5
ความสามารถในการสั่งพิมพ์ (Print)
สั่งพิมพ์งานจากโทรศัพท์มือถือโดยผ่าน App
สั่งพิมพ์โดยการขยายภาพให้มากกว่า A3 โดยนามาต่อกันเป็นรูปเดียว
สั่งพิมพ์งานโดยตรงจาก Web Brownser
ตรวจสอบสถานภาพ แก้ไขระบบเครื่องผ่านบราวเซอร์
สั่งพิมพ์งานโดยแทรกลายน้าเป็นพื้นหลัง
สั่งพิมพ์เป็นพื้นหลัง
สั่งพิมพ์เอกสารไปเก็บไว้ใน Mail Box กรณีต้องการเก็บไว้เพื่อสั่งพพิมพ์ใหม่
สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ที่เครื่อง และไปรับงานโดยการป้อนรหัส (ใช้ร่วมกับ Auditron)
กาหนดช่วงเวลา เพื่อให้เครื่องหยุดพิมพ์งานได้
สั่งพิมพ์เอกสารเป็นรูปเล่ม โดยจัดเรียงหน้าอัตโนมัติ
สั่งพิมพ์งานไปเก็บที่ Mailbox เพื่อรวมกับงาน Scan และสั่งพิมพ์ออกมาพร้อมกัน
รวมต้นฉบับหลายแผ่นอยู่ในแผ่นเดียว (สูงสุด 32 in 1 )
Print หน้าหลังได้โดยกลับกระดาษอัตโนมัติ
สั่งพิมพ์งานโดยการป้อนรหัสก่อนรับงาน
สั่งพิมพ์งานตัวอย่าง ก่อนงานจริง เพื่อป้องกันการผิดพลาดกรณีพิมพ์หลายชุด
ตั้งเวลาในการสั่งพิมพ์
Standard Ethernet 1000 Base-T / 1000 Base-Tx / 10base-T, USB 2.0
TCP/IP, IPX, SPX, Ethertalk, SMB, IPP, NetBEUI, Port9100
PCL Font : European 82 type faces, symbol 43 sets, Korean font 6 type faces, Chinese font 1 type face, Chinese font 4 type faces (optional), Symbol set, Chinese Font (ShuSong), Korean Fonts (Myungio, Gothic, Round Gothic, Graphic, Kungso, Saemul), Japanese font 2 type faces, Japanese font (Heisei Mincho W3, Heisei Kaku Goshic W5)
สั่งพิมพ์ไปยังไฟล์ที่แนบมากับอีเมลล์ไปยังเครื่องโดยตรง
คุณสมบัติเครื่องในการสั่งพิมพ์
สูงสุด 1200x1200 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
PCL5 / PCL6
TIFF, FX PDF, HPGL, HPGL2, KS/KSSM, KS5895, ESCP, ESC/P-K, RTL, XPS, PDF, DW
Adobe® PostScript® 3TM (Option)
Print Function
ระบบที่สนับสนุนเครื่อง
ภาษาในการพิมพ์
ระบบการสแกนภาพ
ขนาดของต้นฉบับ
ความละเอียดในการสแกน
ความเร็วในการสแกนเอกสาร
Protocol
Driver
Scan resolution
2 Sides Original
Reduce / Enlarge
Book Scaning
Quality / File Size
Shadow Suppression
Mix Size Original
Edge Erase
File Name
Preview Image
Import via CW internet service
Store to Folder
Scan Auto
Scan to Email
Scan to PC
Scan to USB Kit
Spilit into single file for each page
LDAP Support
การสร้างไฟล์ที่สามารถทาการค้นหาข้อความ โดยการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
ซึ่งเป็นไฟล์ที่เราได้ทาการ OCR แล้ว (Option)
การแบ่งไฟล์ด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว โดยแบ่งให้เป็น 1 ไฟล์ ต่อ 1 หน้า
สามารถเชื่อมต่อกับ Mail Server เพื่อค้นหา Email Address จาก Mail Server
สามารถสแกนเก็บเอกสารจัดเก็บใน Folder
สามารถสแกน โดยกลับด้านเอกสารให้ถูกต้องอัตโนมัติ และข้ามหน้าเปล่า
สามารถสแกนเก็บเอกสารส่งไปยัง Email ที่ต้องการได้
สามารถสแกนเก็บเอกสารส่งไปยัง Folder (PC) ที่ต้องการ
สแกนเอกสารเก็บใน USB ได้ (Option)
สแกนเอกสารต้นฉบับหลายขนาดในครั้งเดียว
ลบขอบของงานสแกนทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งสันกลาง 0-50 มม.
สามารถตั้งชื่อไฟล์ ได้ที่เครื่อง (อังกฤษเท่านั้น)
สามารถดูตัวอย่างไฟล์สแกนเป็น Thumbnail
สามารถดึงงานเอกสารที่อยู่ใน Mailbox ผ่านเว็บ จัดเก็บได้ในรูปแบบ TIFF, PDF
สแกนต้นฉบับที่มี 2 หน้าอัตโนมัติ
สแกนย่อ-ขยายได้ตั้งแต่ 25-400%
สแกนต้นฉบับที่เป็นหนังสือ
ปรับขนาดของไฟล์ในการสแกน โดยการบีบไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง
ปรับคุณภาพของงานสแกน กับต้นฉบับที่มีพื้นสี
ปรับความละเอียดในการสแกน 200-600 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
ความสามารถในการสแกนเอกสาร
คุณสมบัติเครื่องในการ Scan
Scan Function
Full Color : TIFF, JPEG, Docuwork, PDF, XPS
200/300/400/600 จุดต่อตารางนิ้ว
55 หน้าต่อนาที (สีและขาวดา)
TCP/IP (SMB, FTP, SMPT, WebDev, HTTP)
TWAIN
Color Network Scanning
สูงสุด A3
B/W : TIFF, PDF, XDW, XPS
Gray Scale : TIFF, JPEG, XDW, PDF, XPS
Searchable PDF/XDW
รูปแบบชนิดของไฟล์
ความเร็วในการส่ง Fax
ความเร็วในการส่งข้อมูล
ระบบการแสกน
ระบบการบีบอัดข้อมูล
ขนาดต้นฉบับ
ขนาดของกระดาษที่บันทึก
One Touch Button
Speed Dial
2 Sided Original
Reduce/Enlarge
Auto Redial
Job Status
Cover Page
Broadcast Send
Delay Start
On-hook Dial
Registered Address Only
Mailbox receive
Data Transmission Speed
ขนาดของต้นฉบับ
Broadcast Send
Fax Address Book
Dealy Start
Protocol
File Format
Compatibility
Private Charge Print
Password Encryption of Scan
IPv6
Ipsec
SNMP V3
IEEE 802.1x
Data Security Kit
Auditron Password
Xerox Stand Accounting (XSA)
Embedded IC Card (Option)
Remote Control
Enterrupt
Smart Energy Management Technology 
 
Multi-Language(UTF-8)
Paperless FAX re-routing by 3ID
SMTPs/POPs Support (Gmail support)
Store Programing
บันทึกการทางานหลายขั้นตอน ไว้ในปุ่มเดียว เพิ่มความสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
เทคโนโลยี ควบคุมการใช้พลังงานเฉพาะส่วน
รองรับได้หลายภาษา รวมไปถึงภาษาไทย
การับ-ส่ง Fax เข้าเครื่องโดยไม่จาเป็นต้องพิมพ์ออกมา
การแสกนงานเข้า Gmail
1,000 User สาหรับ Copy Print Scan Fax และจากัดปริมาณการใช้ได้
จากัดปริมาณการใช้และบันทึกในลักษณะ Report
กาหนดสิทธิ์ใช้งานผ่านบัตร
สามารถสั่งปิดเครื่องผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
แทรกงานพิมพ์ด่วน กรณีมีผู้ใช้อยู่ก่อนหน้า
ป้องกันความเสียหายและป้องกันข้อมูลระหว่างมีการส่งในระบบ Network
ป้องกันข้อมูลรั่วไหล่ระหว่างแลกเปลี่ยนกันในระบบเครือข่าย
ในระบบ Lan อุปกรณ์อื่นๆจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้จนกว่าจะมีการบันทึกที่ถูกต้อง
ป้องกันและปกปิดข้อมูลจากบุคคลภายนอก โดยการเขียนทับ
คุณสมบัติของระบบควบคุมการใช้งาน และอื่นๆ
TIFF-FX
คุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัย
สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ที่เครื่อง และไปรับงานโดยการป้อนรหัส (ใช้ร่วมกับ Auditron)
ใส่รหัสป้องกันการเปิดเอกสารในการสแกน
รองรับ Protocol IPV6
บันทึกชื่อ และหมายเลขที่ใช้เป็นประจาไว้ใน Driver ได้
ตั้งเวลาส่งเอกสารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติเครื่องในการรับ Fax เข้าสู่ E-mail ด้วย Internet Fax Function (Option)
SMPT, POP3
TIFF
รับเอกสารแฟกซ์เข้าสู่ Mailbox ได้ถึง 200 Mailbox
คุณสมบัติเครื่องในการส่ง Fax จากคอมพิวเตอร์ (PC Fax) (Option)
ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 33,600 kbps
A3
ส่งเอกสารชุดเดียวไปหลายปลายทางได้
กาหนดให้สร้างใบปะหน้าเมื่อเอกสารถึงปลายทาง
ส่งเอกสารชุดเดียวไปหลายปลายทางได้
ตั้งเวลาส่งเอกสารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
ส่ง Fax ไดยใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อสาย
บังคับให้ใช้หมายเลขที่บันทึกไว้เท่านั้น
บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ 2,000 หมายเลข
ส่งแฟกซ์ต้นฉบับที่มี 2 หน้าอัตโนมัติ
ย่อ-ขยายได้ตั้งแต่50-400%
เครื่องจะต่อสายปลายทางให้ใหม่ เมื่อสายปลายทางไม่ว่าง
ตรวจสอบสถานะงานว่าเรียบร้อยหรือไม่
Fax Function
คุณสมบัติเครื่องในการรับ-ส่ง Fax
2 วินาทีหรือมากกว่า
ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 33,600 kbps
200/300/400/600 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
MH, MR, MMR, JBIG
A3
A5-A3
ความสามารถในการรับ-ส่ง Fax
ปุ่มลัด 70 ปุ่ม
/* Products stats */