Psncenter บริการครบวงจรเรื่อง เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สี ขายส่ง ปลีก เช่า 0-2328-8968-9,087-992-3372,092-259-8143

SHARP AR-6120NV

฿0.00
COPY/PRINT/SCAN สี/NETWORK/ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติ/ขนาดสำเนาใหญ่สุด A3/ป้อนกระดาษ 3 ช่องทาง ถาดกระดาษ 2 ถาด และ ป้อนมือ
  • หมวดหมู่ : เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ใหม่
  • รหัสสินค้า : 000124

รายละเอียดสินค้า SHARP AR-6120NV

เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ความเร็ว 20 แผ่น /นาที่ รุ่นSHARP AR-6120NV

Digital Laser Copier Multifunction System AR-6120NV

 

เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น สร้างภาพโดย ระบบเลเซอร์
2. สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 6.4 วินาที
3. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 25 วินาที
4. ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว แยกระดับความแตกต่างของโทนสีดำได้ 256 ระดับ
5. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่นต่อนาที (A4)
6. สามารถกำหนดจำนวนการถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ 1- 999 แผ่น
7. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) ขนาด 64 MB
8. หน่วยประมวลผล H8S/2373 24.576 MHz
9. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A6R (4.1” x 5.8”R ) – A3 (11.7” x 16.5”)
10. สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดป้ อนกระดาษด้านข้าง ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 200 แกรม และถ่ายสำเนาลงบนกระดาษที่ถาดได้
ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 105 แกรม
11. สามารถป้ อนกระดาษได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดที่ 1 บรรจุกระดาษ 250 แผ่น จำนวน 1 ถาด, ถาดที่ 2 บรรจุกระดาษ 500 แผ่น จำนวน
1 ถาด และถาดป้ อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด (รวม 850 แผ่น)
12. สามารถสร้างสำเนา 2 หน้า ตั้งแต่ 60 แกรมถึง 105 แกรม
13. ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ สามารถรองรับต้นฉบับหน้าเดียว 50 แกรมถึง 128 แกรม สำหรับต้นฉบับ 2 หน้า 50 แกรมถึง 105 แกรม
14. สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
15. ระบบการย่อ –ขยายในรูปแบบมาตรฐาน 11 ขนาด หน่วยเมตริก (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
หน่วยนิ้ว (25%, 50%, 64%, 77%, 95%, 100%, 121%, 129%, 141%, 200%, 400%)
16. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น (A4 80 แกรม)
18. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสามมิติเป็นรูปเล่มโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม ลายเซ็นต์, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว,
ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอ ภาพต่างๆ ฯลฯ ได้ชัดเจน
19. สามารถถ่ายเอกสารลงบนกระดาษเขียนแบบ ,กระดาษสี ,แม่แบบสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท (OFFSET MASTER) แผ่นฟิล์มโปร่งใส
(TRANSPARENCY)
20. ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาตั้งแต่ 1 - 999 แผ่น
21. ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (AUTO) และตามความต้องการ โดยสามารถปรับเป็นแบบโหมดรูปภาพ (PHOTO)
หรือตัวหนังสือ (TEXT)
22. ระบบแจ้งการขัดข้องและหาจุดผิดพลาดของเครื่อง (SELF-DIAGNOSTIC AND SIMULATION FUNCTION) มีสัญญาณแจ้งส่วนที่ขัดข้องเป็น
รหัสบ่งชี้ถึงจุดที่ควรจะแก้ไขได้ทันที
23. สัญญาณไฟเตือนโดยอัตโนมัติให้ทราบ เมื่อกระดาษติด , กระดาษหมด , ผงหมึกหรือผงเหล็กไม่พอ
24. ระบบ Electronic Sorting (T-Sort) สามารถจัดเรียงชุดสำเนาแบบไขว้ได้
25. ระบบ Duplex Copying สามารถถ่ายสำเนาสองหน้า
26. ระบบ Scan Once Print Many ช่วยให้ถ่ายสำเนาได้หลายฉบับด้วยการอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว
27. ระบบ XY Zoom การย่อขยายเฉพาะส่วน เลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอนหรือแนวตั้ง เพียงอย่างเดียว
28. ระบบ Dual Page Copy Mode สามารถถ่ายเอกสารที่เป็นหน้าคู่ ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว จะได้สำเนา แยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้า
โดยอัตโนมัติ
29. ระบบ Rotation Copy กลับข้อมูลต้นฉบับให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่
30. ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนา เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรู
31. ระบบ Edge/Centre Erase ลบขอบริม และ สันกลางของสำเนา
32. ระบบ 2-in-1/ 4-in-1 ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวได้
33. ระบบ Automatic paper selection (APS) เลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดต้นฉบับที่ป้อนจากชุดป้อนต้นฉบับ
34. ระบบ Automatic magnification selection (AMS) เลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถถ่ายเอกสาร
ให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษสำเนาที่ใช้
35. ระบบ Auto tray switching (ATS) สลับถาดกระดาษได้เอง กรณีถาดใดถาดหนึ่งกระดาษหมด โดยสลับไปยังถาด
ที่มีกระดาษขนาดเดียวกันอยู่
36. ระบบ Account Control สามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ได้ 20 รหัส
37. ระบบ Pre-Heat จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน เมื่อเครื่องไม่มีการใช้งานจะทำการตัดระบบไฟเฉพาะชุดทำความร้อนเท่านั้น
(สามารถตั้งเวลาได้ ปัจจัยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน)
38. ระบบ Auto power shutoff เป็นระบบประหยัดพลังงาน โดยเมื่อเครื่องถ่ายเอกสารไม่มีการใช้งานจะทำการตัดระบบไฟทั้งระบบ
(สามารถตั้ง เวลาได้ ปัจจัยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน)
39. ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
40. สามารถเป็นเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย
41. สามารถเป็นเครื่องสแกนเนอร์สีในระบบเครือข่ายและสแกนเก็บที่ USB
42. ขนาดเครื่อง กว้าง 599 มม. ยาว 612 มม. สูง 743 มม. น้ำหนัก 40 กิโลกรัม
43. ใช้พลังงานไฟฟ้ า 1.2 กิโลวัตต์ (kw)
44. ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ (volt)
45. มีคู่มือการใช้งานให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
1. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
2. มาตรฐานการพิมพ์โดยการส่งข้อมูลแบบ SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
3. ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที (A4)
4. สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้ (Duplex Print)
5. หน่วยความจำสำหรับการพิมพ์และอุปกรณ์ USB สแกน 256 MB (แชร์)
6. เทคโนโลยี RIP Once/Print Many ส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อพิมพ์เอกสารหลายๆชุด
7. สามารถพิมพ์เอกสารขนาด A5–A3 และขนาด A6R ที่ช่องป้อนกระดาษด้านข้าง
8. สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, Label, แผ่นใส (Transparency)
9. รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆได้แก่ Windows Vista/7/ 8/ 8.1
10. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม PCL Printer (AR-PB10)
11. รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม PS Printer (AR-PB10 และ MX-PK10)
12. ระบบ N-up (2/4/6) สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้า หรือ 4 หน้า และ 6 หน้าลงในเอกสารหน้าเดียว
13. สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ-ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสำเนาที่ใช้ (Fit To Page)
คุณ
/* Products stats */