Psncenter บริการครบวงจรเรื่อง เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สี ขายส่ง ปลีก เช่า 0-2328-8968-9,087-992-3372,092-259-8143

Lexmark MX310dn

฿10900.00
Monochrome Laser Printer Multifunction Printer
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พรินต์เตอร์มัลติฟังก์ชั่น ขาวดำ
  • รหัสสินค้า : 000106

รายละเอียดสินค้า Lexmark MX310dn

สมรรถนะสูง ใช้เวลาน้อยกว่า  ความสามารถมากกว่‡าในราคาประหยัด ช่‡วยให้ˆกระแสงานเอกสารเคลื่อนไหวราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพของหน่‡วยงาน ประมวลผลดˆวยความเร็วสูงกว่‡าใช้ˆหน่‡วยประมวลผลแบบ Dual Core 800MHz ประกอบกับหน่‡วยความจำ256 MB และอุปกรณ์‹เครือข‡าย ทำให้ˆงานพิมพ์‹ งานสแกน และงานถ่‡ายเอกสารทำได้ˆอย่‡างฉับไวไม่‡ติดขัด สมรรถนะที่ไว้ˆวางใจได้ เครื่องรุ‡่น MX310 รับงานปกติเดือนละ 6,000 แผ‡่นได้ˆอย่‡างง่‡ายดาย มี Duty Cycle (ภาระงานสูงสุด) ถึงเดือนละ 50,000 แผ่‡น มีระบบขับเคลื่อนกระดาษที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ทำให้ˆการบำรุงรักษาต่ำมาก ˆ ทำงานได้ˆต่‡อเนื่อง ด้ˆวยความจุกระดาษสูงสุดถึง 850 แผ‡น และตลับหมึกความจุสูงสุดถึง 10,000 แผ่‡น ผูˆ้ใช้ˆงานจะทำงานได้ˆอย‡่างต่‡อเนื่องโดยไม่‡ตˆ้องเติมกระดาษหรือเปลี่ยนตลับหมึกบ่‡อยๆ งานเสร็จได้ˆรวดเร็ว ด้ˆวยความเร็วการพิมพ์‹และถ่‡ายเอกสารถึง 33 แผ่‡นต่‡อนาที (งานแผ่‡นแรกออกภายใน 6.5 วินาที) ผูˆ้ใช้ˆจะได้ˆงานรวดเร็วทันใจ ใช้ˆงานง‡่าย ใหˆ้ผลงานคุณภาพเยี่่ยม คุณสมบัติที่หนือก่ว‡าของเครื่่อง MX310 ทำให้ˆผู้ˆใช้ˆผลิตงานต่‡างๆระดับมืออาชีพได้ˆง่‡ายโดยใช้ˆเพียงปลายนิ้ว  งานกราฟฟิกความละเอียดสูง MX310 ใ้้ห้ˆผลงานความละเอียดจริงที่ 1200x1200 dpi ส่‡งผลให้ˆภาพและงานกราฟฟิกที่คมชัดมาก ผงหมึกแบบใหม่‡สมรรถนะสูง  ผงหมึก Unison ทำให้ˆผู้ˆใช้ˆได้ˆผลงานคุณภาพสูงและสม่ำเสมอตั้งแต่‡แผ่‡นแรกจนถึงแผ่‡นสุดทˆ้าย   แผงสั่งงานใช้ˆสะดวก ผูˆ้ใช้ˆสั่งงานได้ˆง่‡ายดายผ่‡านแผงสั่งงานซึ่งมีจอสีแสดงผลอ‡่านง่‡าย ชัดเจน   รองรับวัสดุการพิมพ‹์หลายแบบดˆ้วยความสามารถพิมพ์‹บนวัสดุการพิมพ์‹หลากหลาย ผูˆ้ใช้ˆจะอยกว่า ผลิตงานได้ˆอย่‡างคล่‡องตัวและประหยัดกระดาษ ผลิตงานได้ˆมากอย่‡างง่‡ายดาย   MX310 เป็นมิตรต‡อสิ่งแวดลˆ้อม ให้ˆความสะดวกในการใชˆ้งานธุรกิจ ช่‡วยใ้ห้ˆผู้ˆใช้ˆตอบสนองต่‡อความเปลี่่ยนแปลงต่‡างๆ ไดˆ้อย่‡างรวดเร็วและง‡่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพงาน ช่‡วยให้ˆกลุ‡่มผ้ˆูใช้ˆทำงานได้ˆมากและสะดวก ด้ˆวยความสามารถพิมพ์‹งานผ่‡านเครือข่‡ายได้ˆรวดเร็ว  ระบบรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร   สามารถกำหนดระบบพิสูจน‹์ตัวตนและสิทธิ์การใช้ˆงาน สามารถบันทึกขˆอมูลเพื่อติดตามการใช้ˆงานของพนักงาน รวมทั้งทำงานร‡่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่‡ายขององค‹์กรได้ˆ ประหยัดทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลˆ้อม ด้ˆวยฟิวเซอร์‹แบบรˆ้อนเร็ว, ด้ˆวยความสามารถพิมพ์‹งานแบบสองหน้ˆา้ด้ˆวยตลับหมึกความจุสูง, ดˆ้วยการทำงานในโหมดเงียบ และโหมดประหยัดทำให้เครื่อง MX310 ทำงานโดยใช้ทรัพยากรและพลังงานน้อยมาก สั่งพิมพ์‹งานจากที่ใดก็ได้เมื่อใดก็ได้ˆ ระบบนี้รองรับการสั่งพิมพ์‹งานจากเครื่อง พีซี หรืออุปกรณ์‹โมไบล‹์ เช‡น มือถือหรือแทบเล็ต ซึ่งมี โปรแกรมใช้ˆงาน (Apps) ไ้้ด้