Psncenter บริการครบวงจรเรื่อง เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สี ขายส่ง ปลีก เช่า 0-2328-8968-9,087-992-3372,092-259-8143

ข้อมูลการชำระเงิน

การโอนเงิน

1. ชื่อบัญชี บริษัท พี.เอส.เอ็น เซ็นเตอร์ จำกัด
1.1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาประเวศ บัญชีประเภทกระแสรายวัน
      เลขที่บัญชี 760-1-00459-8

1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซีคอนสแควร์ 2  บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 223-2-00596-7

2. กรุณา Fax เอกสารการโอนเงินกลับมาที่ เบอร์ 02-328-8970
3. บริษัทจะดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้า
หมายเหตุ  ค่าขนส่งเก็บเงินปลายทาง

คุณ ไกรฤทธิ์ รัตนศิริวนิชย์
บริษัท พี.เอส.เอ็น เซ็นเตอร์ จำกัด
112 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 83 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-328-8968-9 / โทรสาร 02-328-8970 / มือถือ 08-0060-1569
Email: psncenter@hotmail.com / Website: www.psncenter.com

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้